మానవత్వం

పైకం పై మైకం..సుఖం కై బహుముఖం..

తీస్తారు కాలం వెంట పరుగులు...
చాస్తారు  వ్యామోహాల కోసం అర్రులు

చాలనుకోవాలి ఉంటే ఒక నీడ...
ఉందనుకుంటే  తినడానికి నాలుగు మెతుకులు..

చేయాలి మనిషికి మనిషి సాయం...
లేకుంటే మానవత్వానికే గాయం

 ఎందుకు వస్తామో ఏమో ఈ లోకం లోకి
 ఎప్పుడు పోతామో తెలీదు  పై లోకానికి

ఉంటుంది పుట్టుక కొక కారణం....
ఉండాలి మరణం తరువాత జీవితం..

గెలుపు ఓటమి

నీవొక నిండు కుండ....
నేనొక  మాటల మూట.....

నీవొక గంభీర అర్ణవం ...
నేనొక గలా గలా పారే సెలయేరు...

నీవొక  మత్తెకించే పరిమళం....
నేనొక నిండు జాబిలి వెన్నెల....

నీవొక పిల్లగాలి పాట
నేనొక  భావావేశపు తోట   

నీపై నాకొక ఆశ ...
నాపై నీకొక ఆశ...

ఇదొక గెలుపు ఓటముల  ఆట.....

దుశ్శాలువా

(ఈ అభిప్రాయాలు పూర్తిగా వ్యక్తిగతం. ఎవర్ని ఉద్దేశించినవి కాదు.) నేను ఉద్యోగంలో చేరిన కొత్తలో  కలవటానికి వచ్చిన ఉద్యోగులు సెక్షన్ల ...